Ministerstvo dopravy České republiky Ministerstvo vnitra České republiky Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Aktuální mapa dopravní situace
Silniční okruh kolem Prahy

Často kladené dotazy

Pro které typy a verze prohlížečů jsou stránky www.dopravniinfo.cz optimalizovány?

Stránky Dopravního portálu ČR jsou optimalizovány pro všechny podle statistiky nejvíce rozšířené prohlížeče:

  • Internet Explorer 7.0 a vyšší,
  • Firefox 3.5 a vyšší,
  • Google Chrome 3.0 a vyšší.

U ostatních méně rozšířených prohlížečů kompatibilita nemusí být plně zajištěna.

Které typy dopravních situací jsou v rámci Jednotného systému dopravních informací pro ČR sledovány a vyhodnocovány?

Dopravní situace jsou jevy nebo události, které částečně nebo úplně omezují průjezdnost nebo sjízdnost pozemních komunikací v konkrétním místě nebo úseku, popř. mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost nebo plynulost provozu. V rámci Jednotného systému dopravních informací pro ČR sledujeme a vyhodnocujeme pět základních typů dopravních situací:

  • Plánované (předvídatelné) události – uzavírky, opravy a údržba, atd.; při vzniku události je známé přesné místo, typ události, doba trvání i rozsah.
  • Neplánované (nepředvídatelné) události – dopravní nehody, překážky provozu, požár vozidel nebo jejich nákladu, požár objektu v blízkosti pozemní komunikace, porucha součástí nebo příslušenství komunikace, atd.; při vzniku události nejsou známy čas vzniku a doba trvání, místo, typ události ani rozsah omezení provozu. Prvotní často nepřesná informace se postupně jednotlivými aktualizacemi zpřesňuje. Informace o omezené průjezdnosti komunikace nebo jejím úplném uzavření (včetně zřízení objízdné trasy) vznikají postupně z rozhodnutí odpovědných orgánů po jejich příjezdu na místo a podle vývoje situace.
  • Intenzita provozu – normální provoz, zvýšená intenzita provozu, kolony buď vlivem zvýšené hustoty provozu přesahující v daném místě nebo úseku projektovanou kapacitu komunikace nebo jako následek omezení (např. dopravní nehoda, požár, překážek provozu, stavební práce, atd.); při vzniku události nejsou známy čas vzniku a doba trvání, místo události, ani rozsah omezení provozu, který se navíc v čase dynamicky mění. Informace jsou orientační s ohledem na konkrétní možnosti sledování intenzity provozu a tvorby kolon v jednotlivém místě nebo úseku.
  • Meteorologické jevy – teplota, srážky, vítr, viditelnost, povodně, jiné nebezpečné meteorologické jevy a jejich vliv na stav povrchu vozovky, sjízdnost nebo provoz na pozemních komunikacích; při vzniku omezujícího meteorologického jevu není znám čas vzniku ani jeho trvání, nelze určit přesné místo nebo oblast působení jevu, které se navíc často dynamicky mění, typ jevu lze prognózovat jen do určité míry a přesnosti, stejně tak i jeho vliv na průjezdnost nebo sjízdnost komunikací. Dopravní informace o tomto typu dopravních situací jsou vždy přibližné a informativní co do svého obsahu i lokality. Zjišťují se a ověřují na základě informací v Jednotném silničním meteorologickém informačním systému nebo prostřednictvím dohledového kamerového systému.
  • Doprava v klidu (parkování) – lokalizace záchytných parkovišť, celková kapacita parkovišť nebo aktuální obsazenost (pokud jsou nebo budou k dispozici konkrétní data).

O každé definované dopravní situaci (události nebo jevu) jsou nebo budou k dispozici v čase jedna nebo více dopravních informací, které by měly protupně prezentovat vznik události, vývoj situace na místě až do úplného odstranění problému a obnovy provozu.

Odkud jsou získávány zahraniční dopravní informace?

V kapitole "Servis řidičům" jsou uvedeny odkazy na hlavní webové stránky dopravních informací ve vybraných zemích Evropy. Nejčastěji jde o stránky organizací správy a údržby (obdoba ŘSD ČR) nebo o stránky národních autoklubů. Do seznamu odkazů rádi doplníme další položky podle Vašich zkušeností a podnětů.

Při uzavírkách nebo omezení provozu mají prováděcí organizace povinnost informace nahlásit?

Povinnost poskytnout informace o povolení plánované uzavírky (omezení obecného užívání) je uložena zákonem příslušnému silničnímu správnímu úřadu, který povolení vydává (MDČR, krajské úřady, magistrátní úřady, úřady obcí s rozšířenou působností, úřady obcí pověřených výkonem státní správy). Obdobně i omezení opravami a údržbou musí do Jednotného systému dopravních informací pro ČR nahlásit příslušný správce komunikace. Splnění této povinnosti vyžaduje zavedení potřebných SW nástrojů a zaškolení pracovníků. Obojí postupně probíhá.

Skutečný termín uzavření (znovuotevření) komunikace nahlašuje a garantuje zhotovitel (ten, v jehož zájmu se povolení vydává) a kontroluje NDIC.

Plošnou kontrolu mohou provádět především řidiči a také  všichni ostatní, kteří dopravní informace využívají. Prostřednictvím Dopravního portálu ČR máte možost nahlásit chybějící událost. Řidiči ochotní aktivně spolupracovat se mohou registrovat jako dobrovolní dopravní zpravodajové.

Budou v JSDI také zprávy o uzavírkách na silnicích nižších tříd a místních komunikacích?

Ano, v systému se budou zveřejňovat uzavírky a omezení obecného užívání pozemních komunikacích všech kategorií. Úplnost informací závisí na kvalitě práce úředníků všech silničních správních úřadů v ČR a také průběhu postupné implementace systému Centrální evidence uzavírek. Úřadů je více jak 600 a pracuje v nich více než 2500 úředníků. Celý proces, s ohledem na jeho rozsáhlost, bude trvat několik měsíců a komplexní implementace proběhne zejména v zimním období, kdy je povolováno uzavírek relativně málo.

Kdo zadává zprávy o sjízdnosti komunikací v zimním období?

Stav sjízdnosti na pozemních komunikacích všech kategorií zadávají dispečeři správců komunikací, kteří zajišťují zimní údržbu (střediska správy a údržby dálnic, správy a údržby komunikací, technické služby měst, atd.) v konkrétní oblasti. Dispečeři mají za povinnost hlásit stav aktuální situace při každé změně podmínek počasí nebo sjízdnosti a dále pravidelně 4x denně ve standardních časech (3:00-5:00, 7:00-9:00, 14:00-16:00 a 18:00-20:00).

Odkud přebíráte informace o počasí zejména v zimním období?

Stav počasí v zimním období plošně zadávají dispečeři správců komunikací, kteří zajišťují zimní údržbu komunikací v příslušné oblasti (stejně jako je tomu u informací o sjízdnosti).

Celoročně je pro správu a údržbu komunikací k dispozici široký odborný meteorologický servis ČHMÚ a také pravidelně aktualizovaná data z cca 300 automatických silničních meteostanic. Všechny informace o meteosituaci jsou integrovány v Jednotném silničním meteorologickém informačním systému a některé výstupy z meteostanic jsou publikovány také na Dopravním portálu ČR.

Proč se nezobrazují informace z meteohlásek?

Informace z automatických silničních meteostanic se zbrazují pouze v případě, kdy jsou naměřené údaje vyhodnoceny jako stav nepříznivý pro provoz na komunikaci. Jedná se zejména o srážky, silný vítr, mlhy a náledí. Informace se vyhodnocují a aktualizují každých 5-6 minut. K dispozici jsou data z cca 300 silničních meteostanic na celém území ČR.

Proč není nově otevřený úsek některé komunikace ihned zobrazený v mapě?

Aktualizace mapových podkladů probíhá společně u všech orgánů, organizací a institucí poskytujících data do JSDI. Protože se nejedná o organizačně ani technicky jednoduchou záležitost, probíhá aktualizace plánovaně v předem určených termínech 2x – 3x ročně. U nejdůležitějších nových dálničních úseků se snažíme aktualizaci přizpůsobit vždy termínu jejich otevření.

Podle jakých pravidel je vyhledávána trasa a dopravní události na ní?

Trasa se vyhledává s ohledem na uživatelem nastavené parametry. Ve vyhledávacím formuláři aktuální mapy dopravní situace lze nastavit vyhledávání nejkratší nebo nejrychlejší trasy, vyhledávání může respektovat i úplné uzavírky nebo zpoplatněné komunikace.  

Čáru vyhledané zobrazené trasy můžete jednoduše přetáhnout levým tlačítkem myši na jinou komunikaci. Automaticky se přepočítá také itinerář, seznam událostí nebo schéma.

Proč vyhledávání nezná pojmy jako "Jižní spojka" nebo "Praha, Jindřišská"?

Vyhledávání je prozatím ukončeno na úrovni obcí, resp. konkrétních dálnic nebo silnic. Pro vyhledávání tedy nelze zatím zadávat názvy ulic ani čísla popisná jednotlivých adresních bodů.

Rád bych věděl/-a, jestli se stránka aktuální dopravní situace obnovuje automaticky, např. po změně situace (nehoda, počasí), nebo musím použít "obnovovač"?

Zobrazené události v mapě se aktualizují při každém uživatelském úkonu nebo volbě (změna typu zobrazení, měřítko atd.). Standardně se zobrazení obnovuje automaticky cca každé 2minuty, a to v závislosti na konkrétním zatížení serverů.

Proč má dopravní nehoda naléhavost číslo 1 a neprůjezdná komunikace v délce 200 m číslo 2? Neměla by nehoda mít vždy naléhavost 3, tedy nejvyšší?

Stupeň naléhavosti události v systému není vázán přímo typem dopravní události a závisí zejména na posouzení závažnosti dopadů na provoz. Stupeň naléhavosti se může měnit na základě aktuálního vývoje situace na místě i v průběhu postupné aktualizace informací. Vzhledem k tomu, že do JSDI předává informace několik tisíc pracovníků různých orgánů, organizací nebo institucí, není možné zcela sjednotit tento parametr hodnocení v takových případech, kdy ho ovlivňuje lidský faktor. Naléhavost je nutno chápat spíše jako pomocné kritérium.

Proč některé události na webových stránkách www.dopravniinfo.cz nejsou uvedeny?

Příslušný orgán, organizace nebo instituce nám informaci o konkrétní aktuální události nebo jevu nepředal.

Snažíme se společně s Policií ČR, Hasičským a záchranným sborem ČR, zdravotnickou záchrannou službou krajů, správci komunikací, silničními správními úřady, ČHMÚ, městskou nebo obecní policií a s dalšími orgány, organizacemi nebo institucemi, aby docházelo k takové situaci pouze výjimečně a ojediněle.

Nicméně z logiky věci nelze výskyt chybějící události zcela vyloučit. Není v lidských silách každý den projíždět celou síť pozemních komunikací a kontrolovat všechny jevy a události, které průjezdnost nebo sjízdnost sítě pozemních komunikací omezují.

Jedinou opravdu spolehlivou, průběžnou a trvalou kontrolou jste Vy řidiči. Chceme s Vámi na obsahu webu spolupracovat, neboť tato spolupráce je jedinou možnou cestou plošné kontroly směřující k co nejlepší kvalitě služeb pro Vás. Budujeme tým dobrovolných dopravních zpravodajů, chcete-li se na budování tohoto webu aktivně podílet, můžete se zaregistrovat ZDE.

JSDI se stále buduje a rozvíjí a další dopravní informace od dalších orgánů, organizací nebo institucí popř. z dalších inteligentních dopravních systémů stále přibývají.